top of page

DIỄN ĐÀN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

Miêu tả

Nền tảng kiến thức chuyên sâu về Xúc tiến Thương mại Quốc tế giữa Việt Nam và EU, tìm hiểu các vấn đề thương mại và phát triển xuất khẩu. Các bài trình bày đóng góp tập trung vào xúc tiến thương mại và phát triển xuất khẩu trong khuôn khổ chương trình Eco Green Vietnam Expo với sự hỗ trợ của Chính quyền địa phương và các Tổ chức Xúc tiến Thương mại Quốc tế, Cộng đồng doanh nghiệp Quốc tế và Doanh nghiệp Việt nam ở nước ngoài.

GÓI 5

Các gói liên quan (Tham gia)

International Trade Forum, Product & Brand Presentation, Export Leads, Tours

bottom of page