top of page

Chính sách bảo mật

Bản quyền (C)

Tên, Biểu trưng và Biểu tượng "Eco Green Vietnam Expo" được bảo vệ bởi luật bản quyền và sở hữu trí tuệ và là tài sản của Công ty Cổ phần Tusker Việt Nam

Chính sách quyền riêng tư - những điều cơ bản

Chúng tôi nỗ lực bảo vệ quyền riêng tư của Người dùng tham dự các sự kiện cũng như sử dụng các trang web và Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các Cuộc gặp trực tiếp và/hoặc Sự kiện được sắp xếp. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn với tư cách là Người dùng hiểu những thông tin cá nhân nào chúng tôi xử lý, lý do chúng tôi xử lý thông tin đó và bạn có những quyền gì. Các chính sách quyền riêng tư này phác thảo các biện pháp bảo vệ dữ liệu của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến các Dịch vụ này. Chúng tôi xử lý thông tin liên hệ của bạn với tư cách là người kiểm soát dữ liệu khi bạn liên hệ với chúng tôi để ký hợp đồng, tư cách thành viên, đăng ký hoặc dịch vụ.

Thay đổi chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi thường xuyên kiểm tra và cập nhật các chính sách quyền riêng tư của mình để phù hợp với các tiêu chuẩn và thông lệ mới nhất. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại phiên bản mới nhất của chính sách quyền riêng tư trên trang quyền riêng tư của chúng tôi.

bottom of page