top of page

Điều khoản và điều kiện

Tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý

Tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi miễn trừ trách nhiệm cho những người tổ chức sự kiện (cả ngoại tuyến và trực tuyến) do mất mát, hư hỏng, trộm cắp hoặc thương tích cho cơ thể hoặc tài sản của người tham dự ngay cả khi thiệt hại đó có thể là kết quả của một số hành vi bất cẩn.

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm của sự kiện nêu rõ rằng việc tham dự và tham gia được coi là do bạn tự chịu rủi ro và bất kỳ ai tham dự hoặc tham gia sự kiện phải sử dụng phán đoán tốt, tuân thủ mọi luật lệ và cẩn thận hợp lý để tránh bất kỳ thương tích nào cho người hoặc tài sản của họ.

 

Nếu nguyên đơn khởi kiện những người lập kế hoạch sự kiện vì những tình huống xảy ra nằm trong phạm vi tuyên bố từ chối trách nhiệm, nguyên đơn sẽ phải trả tất cả các khoản phí và chi phí pháp lý, bao gồm cả chi phí của những người lập kế hoạch sự kiện.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi cũng nêu rõ rằng những người tổ chức có thể sử dụng tên đầy đủ, ảnh hoặc các loại hình đại diện khác của sự kiện mà không cần xin phép những người này.

Điều khoản & Điều kiện - cơ bản

1.Định nghĩa Trong các Điều khoản và Điều kiện này, thuật ngữ "Nhà triển lãm" có nghĩa là bất kỳ cá nhân, công ty hoặc công ty nào đã đăng ký và đã được cấp không gian trong Triển lãm. Thuật ngữ "Triển lãm" có nghĩa là sự kiện được nêu chi tiết trên Mẫu hợp đồng. Thuật ngữ "Người tổ chức" có nghĩa là người tổ chức được xác định trên Mẫu hợp đồng là người kế nhiệm và người được chuyển nhượng. Thuật ngữ "Mẫu hợp đồng" có nghĩa là mẫu quy định mà Nhà triển lãm đã nộp đơn cho Ban tổ chức. Thuật ngữ "Sổ tay dành cho Nhà triển lãm" có nghĩa là sổ tay do Ban tổ chức soạn thảo liên quan đến Triển lãm. 2. Hợp đồng chỗ đứng (i). Đơn đăng ký gian hàng tại Triển lãm phải được lập theo Mẫu hợp đồng chính thức của Ban tổ chức và phải (nếu được yêu cầu) chứa thông tin về tất cả các vật trưng bày sẽ được trưng bày. Ban tổ chức có thể tùy ý chấp nhận khoản thanh toán tiền đặt cọc thay thế hoặc đơn đăng ký bằng văn bản với điều kiện là các Điều khoản và Điều kiện này sẽ áp dụng cho bất kỳ đơn đăng ký nào như vậy và cùng với Hướng dẫn dành cho Nhà triển lãm sẽ tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Ban tổ chức và Nhà triển lãm. Cho đến khi Đơn vị tổ chức nhận được và chấp nhận Mẫu hợp đồng hoàn chỉnh, Ban tổ chức có quyền không cần thông báo cho Nhà triển lãm để phân bổ lại không gian gian hàng cho nhà triển lãm khác và đơn đăng ký sẽ được coi là đã bị từ chối. (ii). Sau khi Ban tổ chức chấp nhận đơn đăng ký và chữ ký trên Mẫu hợp đồng, sẽ có một hợp đồng giữa Ban tổ chức và Nhà triển lãm và trong đó các Điều khoản và Điều kiện và Hướng dẫn sử dụng của Nhà triển lãm sẽ là một phần không thể thiếu. 3. Phân bổ không gian gian hàng Mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để phân bổ cho Nhà triển lãm không gian gian hàng đã được đặt hàng. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bố trí Triển lãm một cách hiệu quả và nếu Đơn vị tổ chức tin rằng điều đó mang lại lợi ích cho Triển lãm, Đơn vị tổ chức có quyền phân bổ lại không gian gian hàng bất kỳ lúc nào. 4. Thanh toán (i) Tất cả các khoản thanh toán phải được thực hiện theo các điều khoản và phương thức thanh toán được nêu trong Mẫu hợp đồng. (ii) Trong trường hợp Nhà triển lãm không đáp ứng bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào như vậy (dù là số tiền hay ngày thanh toán) thì Ban tổ chức có quyền hủy hợp đồng với Nhà triển lãm và bán lại hoặc phân bổ lại không gian gian hàng được phân bổ cho Nhà triển lãm. Đơn vị triển lãm và các quy định tại khoản 5 dưới đây liên quan đến phí hủy bỏ sẽ được áp dụng. 5. Hủy bỏ không gian gian hàng (i) Nếu Nhà triển lãm muốn hủy hoặc giảm không gian gian hàng được phân bổ cho mình vào bất kỳ thời điểm nào trước Triển lãm thì phải đưa ra thông báo bằng văn bản về mong muốn đó, nêu rõ lý do hủy bỏ hoặc giảm bớt đó. tới Ban tổ chức bằng Bưu điện giao hàng được ghi lại. Để tránh nghi ngờ, Ban tổ chức sẽ không có nghĩa vụ phải chấp nhận thông báo hủy bỏ hoặc giảm bớt của Nhà triển lãm. Ngày hủy sẽ là ngày Ban tổ chức thông báo cho Nhà triển lãm rằng họ chấp nhận thông báo của Nhà triển lãm

bottom of page